Vest-Finnmark tverrfaglige opplæringskontor. Helse- og oppvekstfag - IKT-servicefag


Helsearbeiderfaget

4 år som lærling i kommunal / privat virksomhet

-
En helsefagarbeider jobber med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Denne nye utdanningen har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt.hs1 Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan jobbe ved sykehus, ved sykehjem eller med psykisk helsearbeid.  Du kan også få jobb i kommunens hjemmebaserte tjenester, ved rehabiliteringshjem for rusmiddel misbrukere eller i andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren.

Helsefagarbeider er en beskyttet tittel, og etter fullført utdanning er du autorisert helsepersonell. Mye av arbeidet består av kontakt med mennesker. Det finnes like mange skjebner, og like mange personligheter som det finnes mennesker; derfor er utfordringene mange og varierte. Arbeidsoppgavene går over et bredt spekter. Hverdagen kan bestå i alt fra å hjelpe til med påkledning og skifte på sår, via forebyggende og rehabiliterende pleie- og  omsorgstiltak til praktisk og omsorgsfull helsehjelp.


Barne -  og ungdomsarbeiderfaget
4 år som lærling i kommunal /privat barnehage og skole
-
Barne- og ungdomsarbeiderfaget er også et nytt og spennende fag innen offentlig og privat sektor. Faget innebærer kunnskaper om praktisk pedagogisk arbeid rettet mot barn og unge i alderen 0 – 18 år. Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i barn og unges oppvekstvilkår.  Trygghet, gode lekemuligheter, samvær med andre barn og unge, meningsfull fritid og nære voksne er ingen selvfølge for alle.  Det er derfor viktig å utdanne fagarbeidere som i samarbeid med hjemmene, kan skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge.

Faglige kvalifikasjoner
Faget gir grunnlag for trening i pedagogisk metodearbeid og praktiske ferdigheter.
Eks. på arbeidsoppgaver kan være: Tilberede og tilrettelegge måltider.
Gi alderstilpasset og funksjonstilpasset stell og omsorg.
Grensesetting som pedagogisk metode.  Delta i foreldresam­arbeid. Faget innehar en allsidighet som gir muligheter for arbeid med barn og unge i ulike institusjoner. Det gir flere valgmuligheter, noe som anses som en stor fordel. Faget er relevant for støttefunksjoner/miljøarbeid i grunnskole og i videregående skole.Faget kvalifiserer for arbeid innen de pedagogiske institusjoner som benyttes i opplæringstiden.


IKT – servicefaget 
4 år som lærling i kommunal /privat virksomhet.hs4
-
IKT - driftsfag er en utdanning som gir kompetanse i drift av datasystemer. Du vil få opplæring i installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvare, operativsystemer,    maskinvare og nettverk. Du vil også måtte bruke teknologien til å dokumentere arbeidet ditt og til å innhente, bearbeide og formidle informasjon. 

En IKT- driftsoperatør vil være sentral i drift og vedlikehold av virksomhetens IKT - systemer. I små virksomheter vil IKT - driftsoperatøren kunne få totalansvar for driften av informasjons- og kommunikasjonssystemene, mens i større virksomheter vil arbeidsoppgavene kunne være mer spesialiserte.

 

 

 

 

Aktuelle hendelser